Informacje prawne

Struktura organizacyjna

Zarząd Spółki

Krzysztof Polończyk - Prezes Zarządu, Fiserv Polska S.A.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Funkcję prezesa zarządu First Data Polska objął w marcu 2018 roku. Nominacja była efektem skutecznej realizacji strategicznych kierunków rozwoju firmy, którą nadzorował od października 2017 roku jako członek zarządu spółki.

Doświadczony menedżer z 15-letnim stażem w międzynarodowych korporacjach. W latach 2001–2006 pracował w Unilever Polska, gdzie specjalizował się w obszarze Business Finance. Kolejne doświadczenia zdobywał w Baxter Polska (branża farmaceutyczna), kierując w latach 2010–2013 działem finansów jako CFO/członek zarządu w Polsce oraz krajach nadbałtyckich. W 2013 przeszedł do Działu Regionalnego – najpierw CE, potem ECEMEA, gdzie zarządzał obszarem Commercial Pricing. Do First Data Polska dołączył w 2016 roku obejmując stanowisko dyrektora finansowego.

Żonaty, dwóch synów.

Grzegorz Wiszenko - Członek Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

Od przeszło dwunastu lat aktywnie działa w branży IT.

W latach 1993–2000 uczestniczył w tworzeniu firmy PEPSICO Poland, w której był odpowiedzialny za obsługę i rozwój systemów IT w Polsce i w Europie Środkowej. Wdrożył pierwszy w regionie zintegrowany system obsługi klientów dla tej firmy, a także uczestniczył w rozwijaniu działalności na terenie Czech, Słowacji, Rosji i Rumunii. W 2000 roku dołączył do zespołu współpracującego ze spółką Elektrim S.A. w celu opracowania i wdrożenia strategii rozwoju usług Grupy w branży telekomunikacyjnej. Po przejęciu spółki Elektrim S.A. przez Vivendi został odpowiedzialny za rozwój i obsługę systemów IT w sieci Office Depot w Polsce i na Węgrzech.

Od 2004 roku jest dyrektorem Pionu Eksploatacji Systemów  Informatycznych  w First Data Polska S.A.

Cezary Orliński – Członek Zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej.

Od 2003 roku pełni funkcję Dyrektora Operacji w First Data Polska S.A. Odpowiada za obsługę operacyjną usług biznesowych realizowanych w Polsce, związanych zarówno z usługami dla banków oraz instytucji finansowych, jak i usługami akceptacji kart w punktach sprzedaży detalicznej.

W latach 1992 - 2002 współtworzył obsługę informatyczną firmy Polcard, począwszy od wprowadzenia terminali poprzez systemy autoryzacyjne aż po systemy rozliczeniowe sieci sprzedaży, obsługę bankomatów, kart debetowych i kredytowych czy system rozliczeń krajowych KSR.

Funkcję Członka Zarządu pełni od lutego 2019 roku.

Rada Dyrektorów

W Spółce funkcjonuje Rada Dyrektorów, jako organ doradczo-opiniujący wspierająca Zarząd w wykonywaniu działań statutowych. W skład Rady Dyrektorów wchodzą  Dyrektorzy Pionów oraz Dyrektorzy wybranych jednostek organizacyjnych, kluczowych ze względu na realizację bieżącej działalności Spółki oraz jej celów strategicznych.

Pion Prezesa Zarządu

W Pionie Prezesa Zarządu znajdują się departamenty i zespoły odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i obszarem zgodności, obszar prawny, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie bezpieczeństwem IT i poufnością danych, zarządzanie ryzykiem kredytowym, zakupy i administrację, Public Relations, za oraz zarządzanie biurem Zarządu.

Piony Sprzedażowe

Usługi Bankowe - obejmuje obszary sprzedaży i zarządzania ofertą usług dla sektora finansowego oraz  rozwoju biznesu i budowania długofalowych relacji w bankach i innych instytucjach finansowych.

Usługi Płatnicze - obejmuje obszar sprzedaży i zarządzania ofertą produktów dla Akceptantów kart płatniczych. W skład jego działań wchodzi nadzorowanie zespołów sprzedaży, rozwoju produktów, oraz marketingu.

Pion Finansów

Obejmuje działania departamentów rachunkowości, rozliczeń oraz planowania i controllingu, w tym obszar raportowania zarządczego.

Pion Operacyjny

Zapewnia profesjonalną  obsługę Klienta w zakresie sieci akceptacji kart płatniczych, wsparcia dla klienta, rozliczeń i rozpatrywania reklamacji.

Pion Wdrażania Projektów

Jest odpowiedzialny za wdrażanie aplikacji i nowoczesnych technologii informatycznych oraz utrzymanie istniejących już aplikacji i systemów zgodnie z modelem cyklu życia oprogramowania (SDLC). Do kompetencji Departamentu należy nadzorowanie prawidłowej pracy oprogramowania, utrzymanie i rozwój aplikacji oraz zgodność ze standardami bezpieczeństwa w oprogramowaniu.

Pion Eksploatacji Systemów Informatycznych

Zajmuje się  rozwojem i utrzymaniem infrastruktury systemów informatycznych i sieci telekomunikacyjnych.


Opłata Akceptanta

Realizując obowiązek informacyjny Fiserv Polska S.A. informuje:

składnikami opłaty akceptanta są;

Opłata Interchange Fee – oznacza opłatę pobieraną procentowo lub kwotowo z tytułu każdej zrealizowanej transakcji kartą płatniczą, należną wydawcom kart płatniczych, stanowiącą przychód tych wydawców i przekazywaną przez Fiserv Polska S.A. na ich rzecz. Wysokości tych opłat oraz ich struktura są publikowane na stronach internetowych organizacji kartowych: Visa i Mastercard.

Opłata Systemowa – oznacza opłaty ustalane przez organizacje kartowe w wymiarze procentowym i/lub kwotowym należne tym organizacjom od każdej zrealizowanej transakcji płatniczej oraz uiszczane przez Fiserv Polska S.A. na rzecz tych organizacji. Wysokości tych opłat oraz ich struktura są publikowane na stronach internetowych organizacji kartowych: VisaMastercard i China UnionPay

Marża Agenta Rozliczeniowego – oznacza opłatę należna Fiserv Polska S.A. stanowiącą wynagrodzenie z tytułu obsługi transakcji płatniczej.


Rozwiązywanie sporów konsumenckich

Fiserv Polska S.A. informuje, że podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w zakresie dotyczącym usługi Wpłata Kartą są podmioty wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tj.: Rzecznik Finansowy, Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz Bankowy Arbitraż Konsumencki działający przy Związku Banków Polskich. Szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporu przez podmioty uprawnione do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich są dostępne na stronach internetowych tych podmiotów: Rzecznik Finansowy (https://rf.gov.pl/), Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny) oraz Bankowy Arbitraż Konsumencki działający przy Związku Banków Polskich (https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc).


Informacje dla Akcjonariuszy

 


Zgłaszanie incydentów

Dane kontaktowe służące wyłącznie do zgłaszania incydentów:

*Incydent - niespodziewane zdarzenie, które ma niekorzystny wpływ na integralność, dostępność, poufność, autentyczność lub ciągłość świadczenia usług płatniczych albo stwarza znaczne prawdopodobieństwo, że taki wpływ będzie mieć, lub serię takich zdarzeń (art. 2 pkt 9c Ustawy o usługach płatniczych)

Numer telefon: 00-800-743-96053

Adres  e-mail: jsoc@firstdata.com